B3ITs Code of Conduct

B3ITs Code of Conduct* är en uppförandekod som gäller för samtliga medarbetare och dotterbolag inom B3IT-koncernen. Uppförandekoden finns till för att vi ska ha en gemensam grundsyn på arbetsmiljö, miljö, jämställdhet och CSR och hur vi ska agera mot varandra och våra kunder. "Hörnstenar i B3IT-koncernens arbete är kundorientering, skickliga medarbetare och ett engagerat ledarskap. Vår långsiktiga framgång beror på vår förmåga att skapa värde för dem som vi finns till för – kunderna. Våra kunders uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar skall vara vägledande för vårt företag, våra medarbetare och vår verksamhet.

För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta rummet krävs riktlinjer för vår verksamhet och ett personligt, aktivt och synligt engagemang från varje individ. Därför är det också viktigt för oss att skapa förutsättningar för nöjda medarbetare, något vi bland annat gör genom friheten att påverka sin egen arbetssituation".

Sven Uthorn, VD och koncernchef


Kodex

Medarbetarnas kodex finns beskriven i vårt ledningssystem och behandlas under introduktionen för nyanställda, samt i de arbeten som de enskilda bolagen lägger ner på t.ex. gemensamma värderingar med möjlighet att agera utifrån personlighet och kunskapsnivå.

 • Vi företräder kundens intressen.
 • Vi har respekt för individen: din kollega, din kund och dina branschkollegor.
 • Vi verkar för att kundens lösningar blir så kostnadseffektiva som möjligt.
 • Vi agerar professionellt i våra relationer med kundens personal och andra resurser som kunden använder för uppdragen. Smidighet, hjälpsamhet och serviceanda är centrala nyckelord.
 • Vi följer kundens riktlinjer men vi ska alltid kunna komma med förslag till förbättringar eller alternativ där så är nödvändigt och önskvärt.
 • Vi känner ödmjukhet när det gäller egna brister och förslag till förbättringar till nytta för kunden.
 • Vi har en balanserad hantering av eventuella brister i kundens miljö, som kännetecknas av ansvar och ”rätt mått” av konfidentialitet. Respekt för affärshemligheter – egna och andras – ingår som en del av anställningen och i anställningsavtalet.
 • Vi har ett ansvar för hur vi använder IT-system och B3ITs kanaler och kopplingar. Detta inbegriper ansvar för att B3ITs namn inte figurerar i tveksamma (och självklart inte olagliga) sammanhang.
 • B3IT loggar inte användning av mobiler och internetanvändning normalt. B3IT förbehåller sig dock rätten att logga vad som krävs för att uppfylla krav i svensk lag/affärsavtal med kunder. Loggning och versionshantering förekommer avseende för verksamheten kritiska dokument. Hur vi hanterar loggning, lagring och personuppgifter ska vara transparent för våra intressenter vid förfrågan.
 • Vi strävar efter att vara omtyckta i kundens miljö och vi lägger stor vikt vid att passa in i miljön.
 • Vi respekterar upphovsrätten i skrift, bildmaterial och kod.
 • B3IT ska uppfattas som ett modernt företag och som sådant vara miljömedvetet – vilket även påverkar alla anställdas vardag.


Miljöarbete och miljöpolicy


B3IT ska bidra till ett hållbart samhälle

 • B3IT ska erbjuda en god och hälsosam arbetsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.
 • B3IT ska kartlägga sin miljöpåverkan och har som mål att årligen minska sin klimatpåverkan.
 • B3IT ska verka för att arbeta i kundprojekt som ger positiv miljöpåverkan och med perspektivet hur aktuella projekt och uppdrag påverkar miljön.
 • B3IT ska kartlägga tjänsteresande och dess miljöpåverkan med målet att årligen minska miljöpåverkan från företagets förmånsbilar.

Miljöpolicy

 • De lokaler och de underleverantörer B3IT använder ska vara miljöinriktade.
 • Bolaget ska kartlägga sin miljöpåverkan och ständigt sträva efter att minska miljöpåverkan, förebygga föroreningar och ständigt förbättra sitt miljöarbete. 
 • B3IT ska följa de lagar och andra krav som är relevanta för vårt miljöarbete.
 • Förbrukningsartiklar skall vara av återvinningsbar/återvunnen karaktär och miljögodkänt där det är möjligt.
 • Källsortering skall ske enligt fastställda normer ifrån företagets miljöansvarige

Arbete med mångfald

B3IT har en plan för sitt arbete med mångfald. Planen omfattar ett flertal områden som t.ex. arbetsförhållanden, möjlighet att förena föräldraskap och arbetsliv, diskriminering, ojämn könsfördelning på arbetsplatsen och lönejämförelse. Dessa områden ska kartläggas med hänsyn till jämställdhet och andra aspekter inom mångfald. Kartläggningen utgör sedan en grund för att analysera, genomföra och följa upp arbetet.

Syftet med mångfaldsplanen är att den ska fungera som ett styrdokument i arbetet med att öka jämställdhet och mångfald. Med denna plan kan vi arbeta vidare från att synliggöra till att medvetandegöra. Vi på B3IT ser jämställdhet som en självklarhet och att mångfald berikar.

Kompetensutveckling

B3ITs medarbetare ska utvecklas i sin roll och ges stor individuell frihet när det gäller kompetensutveckling. B3IT har implementerat ett systemverktyg för kompetenshantering för att där kunna följa upp kompetensutvecklingen på ett än mer strukturerat sätt.

Trakasserier

Ingen ska behöva utstå trakasserier eller diskriminering på sin arbetsplats. Vår definition av begreppen trakasserier och sexuella trakasserier överensstämmer med definitionerna i Diskrimineringslagen.

Mångfald

B3IT ser sina medarbetares olikheter, förutsättningar och erfarenheter som tillgångar i verksamheten. En mångfald skapar också en annan typ av dynamik i en personalgrupp vilket kan ge perspektiv och impulser till nya tankar och idéer. B3IT tittar på helheten, vad vi kan åstadkomma tillsammans för att utvecklas och lyckas i det vi gör. Med utgångspunkt från jämställdhetsplanen skall B3ITs chefer med personalansvar arbeta medvetet med mångfald och därigenom sprida och fördjupa medvetandet om jämställdhet och mångfald i arbetslivet hos medarbetarna.

Rekrytering

B3IT rekryterar efter kompetens och erfarenhet och gör därvid ingen åtskillnad mellan kön, etnicitet, religiös tillhörighet etc. Samma villkor erbjuds alla kandidater. Vi vill förbättra fördelningen män/kvinnor på B3IT och jobbar därför aktivt för att rekrytera fler kvinnor. Ett sätt att göra detta är att involvera konsulterna i att hitta fler kvinnliga kandidater och att uppmuntra kvinnligt nätverkande samt synliggöra våra kvinnliga chefer och medarbetare både i rekryteringssammanhang och i kommunikationsmaterial som webb och årsredovisning etc.

Arbetsmiljö

Personalvårdsfrämjande arbete är en central del i B3ITs bolagsbyggande och omfattar arbetsmiljön i stort såväl som för den enskilda individen, medarbetarnas hälsa och deras utveckling, både personlig och yrkesmässig. Detta arbete utgörs av en helhet som består av grundläggande värderingar, en fungerande arbetsmodell, genomförande av relevanta aktiviteter samt utveckling och förbättring av verksamheten.

Värderingar och målbilder som styr vårt personalvårdande arbete

 • Vi tycker det är viktigt att trivas på jobbet och ha kul!
 • Vi ska ha balans i livet, mellan arbete och fritid, och uppmuntrar till motion, friskvård och wellness
 • Vi har högt i tak – vi tror på ledarskap, inte hierarki
 • Vi visar varandra uppskattning och ger feedback
 • Vi värdesätter frihet och delaktighet, medarbetare involveras alltid i beslut som berör denne
 • Vi tror på individens förmåga att ta ansvar och uppmuntrar personligt entreprenörskap
 • Vi skall vara ett företag som löser problem åt våra kunder
 • Vi skall vara ett bra företag att investera tid eller pengar i

Korruption

Förbud mot bestickning och korruption är reglerat i lag och gäller självklart. Observera dock att vissa organisationer, kundavtal, ramavtal samt branschstandarder (där vi är medlemmar) kan ha ännu striktare riktlinjer och förtydliganden än vad lagen anger.

CSR

Det är viktigt för oss att vara ett etiskt och transparent bolag som på bästa sätt bidrar till en hållbar samhällsutveckling och att vi har goda relationer till samhället. Detta innebär ett medvetet arbete för att minimera vår organisations negativa påverkan, men syftar också till ett ännu mer idogt arbete att främja våra möjligheter till att bidra positivt, såväl som organisation som på medarbetarnivå. Vi ser många fördelar med att arbeta med vårt sociala ansvarstagande.

CSR-arbetets påverkan för B3ITs verksamhet 

 • positiv påverkan på människor och miljö - hållbarhetsanpassade tjänster
 • öka lönsamheten - förbättra konkurrenskraften mot kund och potentiella rekryter - positiv påverkan på B3IT som varumärke - positiv påverkan på personalomsättning - skapa nya affärsmöjligheter/nya marknader - uppfylla krav på ramavtalen inom offentlig verksamhet - tydlighet internt om att vi har en CSR-strategi och en policy.

Kommunikation och informationspolicy

Ambitionen är att B3ITs kommunikation ska präglas av öppenhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och snabbhet. Vidare ska informationen vara lättförståelig för mottagaren och möta de krav som t.ex. Stockholmsbörsen kräver när det gäller kurspåverkande information.

Bolaget ska lämna korrekt, relevant och tillförlitlig information samtidigt till alla sina aktieägare, kapitalmarknad, samhälle och media. Bolaget följer börs- och värdepapperslagstiftning samt övriga lagar, förordningar och regler för börsnoterade aktiebolag i Sverige.

Avvikelser och visselblåsare

Om någon anställd inom B3IT upptäcker eller har skäl att tro att någon del av koncernens verksamhet, anställd, leverantör eller annan part i relation till koncernen bryter eller agerar i strid mot något i denna Code of Conduct ska detta normalt rapporteras till berörd chef, koncern-VD eller medlem i ledningsgruppen. Alla anställda kan också anmäla avvikelser till styrelseordföranden. En anmälare ("visselblåsare") har rätt att vara anonym.