Bolagsstämmor


Årsstämma för 2017 äger rum i Stockholm den 15 maj 2018 klockan 16.00. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och i Post & Inrikes Tidningar samt annonseras i Dagens Industri.

Begäran från aktieägare ska ha inkommit senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Bolagsstyrning


Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsordning